หางานใหม่ๆ ตำแหน่งงานอัพเดททุกวัน งานงานการตลาด งานธุรการ งานไอที Tel: 09-1795-9536,09-5979-4561 sale@job-hot.net 
สถานะ : คุณยังไม่ได้เข้าระบบค่ะ ต้องการ Login เข้าระบบ คลิก! สำหรับสมาชิกหางาน | สำหรับบริษัทหาคน-ประกาศงาน
"ถ้าคุณแน่อย่าแพ้...HR" ร่วมกิจกรรมสนุกๆรับของรางวัลกับ Job-hot.net รายละเอียดคลิก!

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
SPCG ดำเนินธุรกิจหลักคือ เป็นผู้นำในการพัฒนาโครงการโซล่าฟาร์ม หรือระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เชิงพาณิชย์แห่งแรกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน จำนวน 36 โครงการ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2556 บริษัทจะมีกำลังการผลิตรวมกว่า 260 เมกะวัตต์ มูลค่าการลงทุนกว่า 24,000 ล้านบาท
สวัสดิการ
1)1.ทำงานวันจันทร์ศุกร์
2)2.วันลาพักผ่อนประจำปี 6 วัน
3)3.ประกันชีวิต
4)4.ประกันสุขภาพ
5)5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6)6.โบนัสตามผลประกอบการ
7)7.ตรวจสุขภาพประจำปี
8)8.ชุดยูนิฟอร์มปีละ 4 ชุด
9)9.ค่าที่พัก / ค่าเดินทาง / เบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัด
10)10. การฝึกอบรมทั้งภายนอกและภายใน
11)11. ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง)
12)12. ปรับเงินเดือนประจำปี

พนักงานจัดซื้อ 
ลักษณะงาน/รายละเอียด
- รับผิดชอบจัดหาข้อมูล คุณสมบัติ ราคาสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ จากผู้จำหน่ายเพื่อเปรียบเทียบราคา เครดิต การยื่นเวลา การจัดส่งสินค้า ประวัติการค้ากับบริษัทและบริษัทในกลุ่ม เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร จัดทำข้อมูลสรุปเสนอผู้บริหารพิจารณา
- รับผิดชอบในการออกใบสั่งซื้อ P/O (Purchase Order) ติดต่อผู้จำหน่าย ติดตามการส่งสินค้าตามกำหนด
- รับผิดชอบจัดทำประวัติผู้จำหน่าย ตรวจสอบเครดิต ความน่าเชื่อถือ และจัดโปรแกรมตรวจเยี่ยมผู้จำหน่ายทุก 6 เดือน
- รับผิดชอบจัดทำ สรุปการจัดซื้อ แผนการจัดส่งสินค้า แผนการชำระเงิน แยกแต่ละโครงการโซล่าฟาร์ม
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ทำงาน
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)   อำเภอ/เขต คลองเตย , วัฒนา  กรุงเทพมหานคร
 
จำนวนรับ / เงินเดือน
เปิดรับ 2  อัตรา /    เงินเดือน ตามความสามารถ
 

พนักงานธุรการบุคคล 
ลักษณะงาน/รายละเอียด
- ปฏิบัติและรับผิดชอบงานด้านติดต่อประสานงานกับผู้ที่มาติดต่อสำนักงาน
- ปฏิบัติและรับผิดชอบงานด้านรับโทรศัพท์และดำเนินการโอนสายไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ที่เข้ามาติดต่อด้วยตัวเอง หรือติดต่อทางโทรศัพท์
- ปฎิบัติและรับผิดชอบงานด้านการบันทึกรับควบคุม เอกสารเข้า-ออกของแผนกทรัพยากรมนุษย์ เช่น เอกสารใบลา, ใบสั่งงานล่วงเวลา, ใบปฏิบัติงานนอกสถานที่, IT Service Request เป็นต้น
- ปฏิบัติและรับผิดชอบการทำรายงานบันทึกเวลาเข้า-ออก (Time Attendance) รายงานการมาปฏิบัติงานของพนักงานในเรื่องของการขาด ลา มาสาย ของพนักงานรายวัน รายเดือน เพื่อแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ
- ปฏิบัติงานด้านการประสานงานการจัดทำบัตรพนักงานกับบริษัทCBRE
- ปฏิบัติและช่วยเหลือสนับสนุนงานต่างๆ ของแผนกบุคคล
- ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ทำงาน
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน   อำเภอ/เขต คลองเตย , วัฒนา  กรุงเทพมหานคร
 
จำนวนรับ / เงินเดือน
เปิดรับ 1  อัตรา /    เงินเดือน ตามความสามารถ
 

วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer) 
ลักษณะงาน/รายละเอียด
1. ดูแลและประสานงานเกี่ยวกับการออกแบบ จัดหาและติดตั้ง (Engineering Procurement and Construction : EPC) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐานของบริษัท
2. กำกับและติดตาม ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานผู้รับจ้างออกแบบและติดตั้งระบบจนแล้วเสร็จ
3. รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของสาระสำคัญและเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาสำคัญ
4. รับผิดชอบ ควบคุม ติดตามผลการตรวจสอบคุณภาพ พร้อมทั้งร่วมทำการแก้ไขกรณีพบปัญหา
5. จัดทำรายงานสรุปการดำเนินโครงการเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ทำงาน
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)   อำเภอ/เขต คลองเตย , วัฒนา  กรุงเทพมหานคร
 
จำนวนรับ / เงินเดือน
เปิดรับ 2  อัตรา /    เงินเดือน ตามความสามารถ
 

วิศวกรคอมพิวเตอร์ (ระบบ SCADA) 
ลักษณะงาน/รายละเอียด
- ประสานงานทุกด้านของระบบ SCADA และดำเนินการตรวจสอบระบบ สนับสนุนงานปฏิบัติการ, การบำรุงรักษา และการตรวจติดตาม(O&MM)ในทุกโซลาร์ฟาร์ม
- ปรับปรุงพัฒนาระบบ SCADA รวมถึงเขียนโปรแกรมเพื่อกำหนดตั้งค่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งใหม่ให้เชื่อมต่อกับระบบ SCADA ที่ใช้งานอยู่ (GENESIS 32)
- พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ SCADA ให้มีความทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต
- ตรวจติดตามการทำงานของระบบ SCADA ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อประสานงาน แนะนำ และแก้ไขปัญหาของระบบSCADA ที่ไซต์งานด้วยรีโมทระยะไกลในทุกโซลาร์ฟาร์ม
- บำรุงรักษาระบบ SCADA ในการเก็บบันทึกค่าต่างๆ ของข้อมูล (OPC Server, Data Base) ให้มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ และมีความปลอดภัยสำหรับป้องกันการสูญหายของข้อมูลรวมถึงระบบสำรองข้อมูลระยะไกลมาเก็บรักษาไว้ที่ฐานข้อมูลส่วนกลาง
- ตรวจสอบและติดตามการทำงานของระบบ SCADA การส่งข้อมูลผ่านสายสัญญาณ Fiber Optic ของ CAT หากพบปัญหาให้ทำรายงานแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อกำหนดการแก้ไขทางเทคนิคและด้านการบริหารตามที่เห็นสมควร
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ทำงาน
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)   อำเภอ/เขต คลองเตย , วัฒนา  กรุงเทพมหานคร
 
จำนวนรับ / เงินเดือน
เปิดรับ 1  อัตรา /    เงินเดือน ตามความสามารถ
 

 

ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อ:ฝ่ายบุคคล
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

อาคาร แคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10 เลขที่ 1 ซอย แจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ คลองเตย , วัฒนา   กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-011-8111 แฟกซ์. 02-011-8111
อีเมล์: [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] เข้าระบบ | สมัครสมาชิใหม่
เว็บไซต์ : www.spcg.co.th


 


ตำแหน่งงานในบริษัทนี้
พนักงานจัดซื้อ
พนักงานธุรการบุคคล
วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer)
วิศวกรคอมพิวเตอร์ (ระบบ SCADA)
"www.job-hot.net"
เว็บสื่อกลางคนหางาน และผู้ประกอบการหาคน "ได้งานเร็วทันใจ..ได้คนไวตรงงาน"
For Job Seekers For Employers
ฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) ลงประกาศรับสมัครงาน(สมัครสมาชิก)
ค้นตำหาตำแหน่งงานว่าง ค้นประวัติ / Resume Search
Job Tips บทความคนหางาน อัตราโฆษณา
   
Contact Information
Tel: 09-1795-9536,0-9091-3994
sale@job-hot.net
copyright © 2012 CmWebsolutions, All right reserved. www.job-hot.net