หางานใหม่ๆ ตำแหน่งงานอัพเดททุกวัน งานงานการตลาด งานธุรการ งานไอที Tel: 09-1795-9536,09-5979-4561 sale@job-hot.net 
สถานะ : คุณยังไม่ได้เข้าระบบค่ะ ต้องการ Login เข้าระบบ คลิก! สำหรับสมาชิกหางาน | สำหรับบริษัทหาคน-ประกาศงาน
"ถ้าคุณแน่อย่าแพ้...HR" ร่วมกิจกรรมสนุกๆรับของรางวัลกับ Job-hot.net รายละเอียดคลิก!

บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียรื่งคอนซัลแตนท์ จำกัด
ขยายงานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมปฐพี สำรวจ ออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง ภายในประเทศและประเทศข้างเคียง โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย ภายใต้หลักการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและมีเหตุผล”
สวัสดิการ
1) ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
2) ประกันสังคม
3)

เจ้าหน้าที่ธุรการ (กทม.) 
ลักษณะงาน/รายละเอียด
-จัดพิมพ์จดหมายหรือรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ และข้อมูลให้เป็นระบบ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและรายงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
-จัดเตรียมการประชุม บันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุม
-วางแผนและติดตามงานในโครงการที่รับผิดชอบ บนความเข้าใจของระบบงาน
-ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
สถานที่ทำงาน
บจก.กรุงเทพเอ็นยิเนียรื่งคอนซัลแตนท์   อำเภอ/เขต พญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง  กรุงเทพมหานคร
 
จำนวนรับ / เงินเดือน
เปิดรับ 1  อัตรา /    เงินเดือน 16,000 - 20,000 บาท
 

ช่างเขียนแบบงานก่อสร้าง (กทม) 
ลักษณะงาน/รายละเอียด
-รับงาน ประสานงานเขียนแบบจาก หัวหน้า สถาปนิก และวิศวกร และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
-ส่งมอบงานตามระยะเวลาที่กำหนด ปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลา
-จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการเขียนแบบเป็นรายสัปดาห์
สถานที่ทำงาน
บจก.กรุงเทพเอ็นยิเนียรื่งคอนซัลแตนท์   อำเภอ/เขต ต่างจังหวัด  กระบี่
 
จำนวนรับ / เงินเดือน
เปิดรับ 2  อัตรา /    เงินเดือน 17,000 - 20,000 บาท
 

วิศวกรไฟฟ้า (กทม) 
ลักษณะงาน/รายละเอียด
Design
-ตรวจสอบมาตรฐาน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจาก Outsource
-สามารถเข้าใจและกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย
-ตรวจสอบและทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมา
-ทำงานตามข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ได้โครงสร้างที่สอดคล้องกับสถาปัตย์ หรืองานที่เกี่ยวข้อง
-สามารถควบคุมงบประมาณหรือประเมินค่าก่อสร้างได้เหมาะสมกับความต้องการของเจ้าของงาน
-ติดตามเร่งรัด ข้อมูลเพื่อการออกแบบจากผู้เกี่ยวข้อง
จัดทำแบบ
-ตรวจสอบความถูกต้องของแบบเป็นไปตามที่ออกแบบ
-ตรวจสอบ จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการประกอบแบบ
การแก้ปัญหา
-สามารถประเมิน และสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งเสนอแนะ หรือแนวทางแก้ไขและแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา
-สามารถจัดทำแผนงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายที่ได้สอดคล้องแผนงานหลัก และจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม
-สามารถสรุปควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา
Team work
-สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุผลขององค์กร
-สามารถประสานงานในกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย
งานโครงการ
-ต้องควบคุมดูแลงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆสำหรับโครงการที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสม
-ถ่ายทอดความรู้เทคนิคด้านงานที่ได้รับมอบหมาย แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ใน การปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สถานที่ทำงาน
บจก.กรุงเทพเอ็นยิเนียรื่งคอนซัลแตนท์   อำเภอ/เขต พญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง  กรุงเทพมหานคร
 
จำนวนรับ / เงินเดือน
เปิดรับ 1  อัตรา /    เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท
 

วิศวกรรมโยธา (ออกแบบ) ด่วน!!! 
ลักษณะงาน/รายละเอียด
Design
-ตรวจสอบมาตรฐาน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจาก Outsource
-สามารถเข้าใจและกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย
-ตรวจสอบและทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมา
-ทำงานตามข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ได้โครงสร้างที่สอดคล้องกับสถาปัตย์ หรืองานที่เกี่ยวข้อง
-สามารถควบคุมงบประมาณหรือประเมินค่าก่อสร้างได้เหมาะสมกับความต้องการของเจ้าของงาน
-ติดตามเร่งรัด ข้อมูลเพื่อการออกแบบจากผู้เกี่ยวข้อง
จัดทำแบบ
-ตรวจสอบความถูกต้องของแบบเป็นไปตามที่ออกแบบ
-ตรวจสอบ จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการประกอบแบบ
การแก้ปัญหา
-สามารถประเมิน และสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งเสนอแนะ หรือแนวทางแก้ไขและแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา
-สามารถจัดทำแผนงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายที่ได้สอดคล้องแผนงานหลัก และจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม
-สามารถสรุปควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา
Team work
-สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุผลขององค์กร
-สามารถประสานงานในกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย
งานโครงการ
-ต้องควบคุมดูแลงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆสำหรับโครงการที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสม
-ถ่ายทอดความรู้เทคนิคด้านงานที่ได้รับมอบหมาย แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ใน การปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สถานที่ทำงาน
บจก.กรุงเทพเอ็นยิเนียรื่งคอนซัลแตนท์   อำเภอ/เขต พญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง  กรุงเทพมหานคร
 
จำนวนรับ / เงินเดือน
เปิดรับ 2  อัตรา /    เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท
 

 

ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อ:ฝ่ายบุคคล
บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียรื่งคอนซัลแตนท์ จำกัด

136 ซอยวิภาวดีรังสิต 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง  พญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง   กรุงเทพมหานคร
โทร. 02 691 9322-5 ต่อ 141 แฟกซ์. 02 691 8366
อีเมล์: [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] เข้าระบบ | สมัครสมาชิใหม่
เว็บไซต์ : www.kecconsultants.com


 


ตำแหน่งงานในบริษัทนี้
เจ้าหน้าที่ธุรการ (กทม.)
ช่างเขียนแบบงานก่อสร้าง (กทม)
วิศวกรไฟฟ้า (กทม)
วิศวกรรมโยธา (ออกแบบ) ด่วน!!!
"www.job-hot.net"
เว็บสื่อกลางคนหางาน และผู้ประกอบการหาคน "ได้งานเร็วทันใจ..ได้คนไวตรงงาน"
For Job Seekers For Employers
ฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) ลงประกาศรับสมัครงาน(สมัครสมาชิก)
ค้นตำหาตำแหน่งงานว่าง ค้นประวัติ / Resume Search
Job Tips บทความคนหางาน อัตราโฆษณา
   
Contact Information
Tel: 09-1795-9536,0-9091-3994
sale@job-hot.net
copyright © 2012 CmWebsolutions, All right reserved. www.job-hot.net