หางานใหม่ๆ ตำแหน่งงานอัพเดททุกวัน งานงานการตลาด งานธุรการ งานไอที Tel: 09-1795-9536,09-5979-4561 sale@job-hot.net 
สถานะ : คุณยังไม่ได้เข้าระบบค่ะ ต้องการ Login เข้าระบบ คลิก! สำหรับสมาชิกหางาน | สำหรับบริษัทหาคน-ประกาศงาน
"ถ้าคุณแน่อย่าแพ้...HR" ร่วมกิจกรรมสนุกๆรับของรางวัลกับ Job-hot.net รายละเอียดคลิก!

บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์:“บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์บริการเหล็กคุณภาพอย่างครบวงจร ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนด้านวัตถุดิบเหล็กคุณภาพให้กับอุตสาหกรรมเหล่านั้นได้พัฒนาสินค้าคุณภาพที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันทั้งในตลาดระดับอาเซียนและระดับโลกได้ เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันทั้งบริษัท คู่ค้าและประเทศชาติ”
สวัสดิการ
1) ค่าทำงานล่วงเวลา
2) เงินโบนัสตามผลงาน
3)

พนักงานธุรการการตลาด/การขาย 
ลักษณะงาน/รายละเอียด
-จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งโอนเงินมัดจำ เอกสารเปิดลูกค้าใหม่ เอกสารขอเปลี่ยนแปลงวงเงินเครดิตลูกค้า ใบแจ้งปัญหาเมื่อสินค้าที่ส่งไปยังลูกค้ามีปัญหา
-ตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งตัดจากพนักงานขาย ใบจัดซื้อและติดต่อประสานงานเพื่อเริ่มต้นขบวนการผลิตสินค้าตามใบสั่งซื้อ
-แนบใบสั่งผลิตกับใบรายงานเมื่อเหล็กตัดเสร็จแล้ว (เฉพาะงานซอย)
-ติดต่อลูกค้าเพื่อประสานงานเกี่ยวกับเรื่องราคา การจัดส่ง การเคลมคืนสินค้า การเปลี่ยนสินค้า ส่งใบCertificate ให้กับลูกค้า
-เมื่อได้รับใบรับรองคุณภาพสินค้า (ใบCertificate) มาแล้ว นำมา Fax ให้กับทางโรงงานและจัดเก็บเข้าแฟ้ม
-รับเรื่องแทนพนักงานขายเมื่อพนักงานขายไม่อยู่หรือติดสายลูกค้า
-ติดต่อกับทางโรงงานเรื่องเอกสารต่างๆ การเปิดใบส่งสินค้า การขนส่ง และแก้ไขปัญหาต่างๆ
-ตรวจสอบค่าขนส่งสินค้าของพนักงานขับรถบรรทุกและจดบันทึกรายละเอียดต่างๆ
-ลงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งทุกประเภท ในเล่มคุมเอกสาร
-ตรวจสอบสินค้าที่ยังมีได้จัดส่งให้กับพนักงานขายเมื่อมีการสอบถาม
-จัดทำเอกสารทางการขายต่างๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
-รับผิดชอบต่องานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน
บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)   อำเภอ/เขต บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร  กรุงเทพมหานคร
 
จำนวนรับ / เงินเดือน
เปิดรับ 2  อัตรา /    เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
 

เจ้าหน้าที่่ขาย (ขายเหล็ก รูปพรรณ) 
ลักษณะงาน/รายละเอียด
-รายงานสภาวะการขายและการตลาด และร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการทำแผนการขาย
-ผลักดันการขายให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
-ประสานงานกับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
-รับใบสั่งซื้อพร้อมออกใบสั่งขายและแจกจ่ายเอกสารของฝ่าย / ส่วนที่เกี่ยวข้องในองค์กร
-ประสานงานกับเจ้าาหน้าที่วางแผนการจัดส่ง ในการแจ้งเปิด INVOICE หรือ ใบส่งสินค้าชั่วคราว
-ประสานงานกับฝ่ายควบคุมคุณภาพ หากลูกค้าต้องการเอการยืนยันการตรวจสอบ หรือเอกสารอื่น ๆ อันเกี่ยวข้องในด้านคุณภาพ
-ออกเยี่ยมเยียนลูกค้า เพื่อรับทราบปัญหา / ความต้องการ / สถาพโดยรวมของลูกค้า คุณภาพ
-ตรวจเช็คสต็อคของผลิตภัณฑ์ที่แต่ละประเภท พร้อมติดตามการขายอย่างต่อเนื่อง
-เป็นตัวแทนลูกค้า,รับเรื่องและปฏิบัติในสิ่งที่ลูกค้าร้องขอ ตามความเหมาะสม
-จัดเก็บเอกสารของลูกค้าเข้าแฟ้ม / รวมถึงเอกสารในฝ่ายให้เป็นระเบียบ
-ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ และนโยบาย ของบริษัทอย่างเคร่งครัด
-และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ทำงาน
บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)   อำเภอ/เขต บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร  กรุงเทพมหานคร
 
จำนวนรับ / เงินเดือน
เปิดรับ 3  อัตรา /    เงินเดือน 20,000 - 35,000 บาท
 

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/สโตร์ 
ลักษณะงาน/รายละเอียด
-ควบคุมการจัดซื้อพัสดุให้ได้ตามแผนงานที่กำหนด
-หารือกับผู้บังคับบัญชาในกาารจัดซื้อ/จัดจ้าง/ ในกรณีเร่งด่วน เพื่อให้การจัดซื้อ/จัดจ้างประสบผลสำเร็จ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการผลิต
-จัดทำบัญชีของผู้ขาย พัสดุต่างๆ ตามประเภท
-ดำเนินการจัดซื้อ/จัดหา/จัดจ้าง ตามใบอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชา
-รับใบขออนุมัติจากฝ่ายต่างๆ พิจารณาทั้งความเหมาะสมของใบอนุมัติสั่งซื้อ เพื่อลงนามอนุมัติ เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อลงนามอนุมัติ หากมีปัญหาให้สอบถามต้นสังกัดที่ขออนุมัติซื้อภายในเวลาที่กำหนด
-ช่วยควบคุมต้นทุนในการจัดซื้อ/การตรวจสอบ/ควบุคม ในรูปแบบที่เหมาะสม การเจรจาต่อรองในเบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
-ควบคุมการเบิก จ่าย รับ วัาดุอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองภายในบริษัทฯ
-จดบันทึก/จัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง /มีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
สถานที่ทำงาน
บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)   อำเภอ/เขต ต่างจังหวัด  สมุทรปราการ
 
จำนวนรับ / เงินเดือน
เปิดรับ 1  อัตรา /    เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
 

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต(เหล็ก) 
ลักษณะงาน/รายละเอียด
-เปิดใบส่งผลิตในระบบ ERP
-จัดทำแผนการผลิตประจำวัน
-ติดตามงานผลิตจากฝ่ายผลิติ
-ประสานงานกับฝ่ายขาย
-ประสานงานกับฝ่ายผลิตและฝ่ายคลังสินค้า
-รายงานผลการผลิตลงในระบบ ERP.
สถานที่ทำงาน
บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)   อำเภอ/เขต ต่างจังหวัด  สมุทรปราการ
 
จำนวนรับ / เงินเดือน
เปิดรับ 1  อัตรา /    เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท
 

จป.วิชาชีพ 
ลักษณะงาน/รายละเอียด
-ดูแลตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยในการทำงานโดยรวมภายในโรงงาน
-จัดทำแผนงานหรือโครงการด้านความปลอดภัยประจำปีและดำเนินงานตามแผน
-จัดฝึกอบรมพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบันในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
-ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมหลังการฝึกอบรม
-คอยตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนภัยต่างๆ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
-จัดทำรายงาน สถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการทำงานหรือความเสี่ยงต่างๆเสนอต่อผู้บริหาร
-จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม
-ดำเนินการเลือกตั้งและจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามวาระ
-จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องส่งหน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด
-ทำหน้าที่เสนอแนะบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
-คอยติดตามและรายงานกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ผู้บริหารรับทราบและร่วมออกนโยบายหรือข้อบังคับให้พนักงานปฏิบัติ
-ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ทำงาน
บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)   อำเภอ/เขต ต่างจังหวัด  สมุทรปราการ
 
จำนวนรับ / เงินเดือน
เปิดรับ 1  อัตรา /    เงินเดือน 17,000 - 30,000 บาท
 

ช่างเทคนิคเครื่องกล 
ลักษณะงาน/รายละเอียด
-รับผิดชอบในส่วนงานของตนเองและของผู้ใต้บังคับบัญชา
-รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องต่อหัวหน้างาน
-ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม
-ประสานงานกับผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกแผนกตามความสามารถและอำนาจหน้าที่
-ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังระบบเครื่องกล และการทำงานของเครื่องจักรกล และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น
-แก้ไข ซ่อมแซม และป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบเครื่องกล และการทำงานของ-เครื่องจักรกล และอุปกรณ์อื่นๆ
-ปฏิบัติการซ่อมบำรุงทั้งเชิงแก้ไข และเชิงป้องกันตามที่ได้รับมอบหมาย
-รายงานสาเหตุและผลของการซ่อมบำรุงต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
-ปฏิบัติการซ่อมบำรุงอย่างเร่งด่วนเมื่อมีความจำเป็น
-ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ภายหลังการปฏิบัติงาน
-ดูแล รักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทฯ
-ติดตาม และปฏิบัติตามแผนงานด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ
-ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
-ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ทำงาน
บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)   อำเภอ/เขต ต่างจังหวัด  สมุทรปราการ
 
จำนวนรับ / เงินเดือน
เปิดรับ 4  อัตรา /    เงินเดือน 12,000 - 18,000 บาท
 

 

ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อ:ฝ่ายบุคคล
บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

475 ถนนพระรามที่3 แขวงบางโคล่  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร   กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-291-6314-21 ต่อ 117 แฟกซ์. 0-2291-3828
อีเมล์: [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] เข้าระบบ | สมัครสมาชิใหม่
เว็บไซต์ : http://www.cspsteel.com/


 


ตำแหน่งงานในบริษัทนี้
พนักงานธุรการการตลาด/การขาย
เจ้าหน้าที่่ขาย (ขายเหล็ก รูปพรรณ)
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/สโตร์
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต(เหล็ก)
จป.วิชาชีพ
ช่างเทคนิคเครื่องกล
"www.job-hot.net"
เว็บสื่อกลางคนหางาน และผู้ประกอบการหาคน "ได้งานเร็วทันใจ..ได้คนไวตรงงาน"
For Job Seekers For Employers
ฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) ลงประกาศรับสมัครงาน(สมัครสมาชิก)
ค้นตำหาตำแหน่งงานว่าง ค้นประวัติ / Resume Search
Job Tips บทความคนหางาน อัตราโฆษณา
   
Contact Information
Tel: 09-1795-9536,0-9091-3994
sale@job-hot.net
copyright © 2012 CmWebsolutions, All right reserved. www.job-hot.net